Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

WTC Walter Godefroot VZW doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. WTC Walter Godefroot VZW kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden. 

WTC Walter Godefroot VZW zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. WTC Walter Godefroot VZW is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden. 

WTC Walter Godefroot VZW kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. WTC Walter Godefroot VZW  mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. WTC Walter Godefroot VZW heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Hyperlinks

Op de website van WTC Walter Godefroot VZW vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. WTC Walter Godefroot VZW heeft geen controle over de inhoud van deze websites. WTC Walter Godefroot VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt. 

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat WTC Walter Godefroot VZW automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen WTC Walter Godefroot VZW en deze derde partijen. 

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@wtcwaltergodefroot.be.

Virussen en misdrijven

WTC Walter Godefroot VZW doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

Bestellen via webshop

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de koper. Enkel via een schriftelijke, individuele overeenkomst tussen de koper en de verkoper kan afgeweken worden van onderstaande voorwaarden.

  1. Enkel leden van WTC Walter Godefroot kunnen diensten en kledij bestellen via de webshop op wtcwaltergodefroot.be. Kledij kan pas besteld worden na betaling van hun lidmaatschap-bijdrage. Het lidmaatschap kan al dan niet aanvaard worden door het bestuur van WTC Walter Godefroot. De koper dient de bestellingen door te voeren via de webshop en de bestelling wordt pas aanvaard door de verkoper na volledige voorafbetaling door de koper via de elektronische betaalmogelijkheden van de webshop.
  2. In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  3. De koper aanvaardt het gebruik van email voor communicatie in verband met zijn bestelling(en). Na doorvoering van de bestelling ontvangen de koper en de verkoper een email met vermelding van de details van de bestelling en de status van de betaling ervan.
  4. Voor het oplossen van mogelijke geschillen, zijn volgende mogelijkheden beschikbaar. In de eerste plaats wordt er gepoogd de geschillen op te lossen via email communicatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om het Online Dispute Resolution (ODR)- platform van de Europese Unie te gebruiken.
  5. De goederen / diensten worden geleverd zoals omschreven op de website en bestelbon. De koper dient na levering de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de ontdekking schriftelijk en gemotiveerd gemeld te worden.
  6. Gegronde klachten over de levering kunnen geen bron voor schadevergoeding opleveren.  Wel heeft de koper van rechtswege recht op een vervanging, herstel of terugbetaling.
  7. De goederen of diensten worden geleverd binnen een redelijke termijn zoals vermeld in de FAQ, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de bestelling. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  8. De levering gebeurt via afhaling bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
  9. In geval van annulatie na de termijn voor de wettelijke herroeping voor verkoop op afstand van 14 kalenderdagen, is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50 % van de totale waarde van de bestelling), onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

Geschillen

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.