Privacy verklaring

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

WTC Walter Godefroot VZW hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
Met deze Privacyverklaring wil WTC Walter Godefroot VZW elke betrokkene, dit is elke natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren (hierna: “Gebruiker”), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op de rechten van de Gebruiker.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. We raden de Gebruiker aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De website www.wtcwaltergodefroot.be is een initiatief van:

WTC Walter Godefroot VZW
Casselrylaan 22
9800 Deinze
Ondernemingsnummer (BTW-BE):  0894.889.930

E-mail: info@wtcwaltergodefroot.be
Telefoon: +32 476 78 98 80

WTC Walter Godefroot VZW is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 VERWERKER(S)

WTC Walter Godefroot VZW is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
WTC Walter Godefroot VZW doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Verwerkers die we inhuren voor administratieve doeleinden;
 • Verwerkers die we inhuren voor IT-doeleinden;
 • Verwerkers die we inhuren voor hosting-doeleinden; 
 • Verwerkers die we inhuren om onze tijdschriften te leveren.

3. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; 
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze leden;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

WTC Walter Godefroot VZW verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door WTC Walter Godefroot VZW:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, klantcode, BTW-nummer);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
 • Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurde fiche, e-mail, brief of andere communicatiemiddelen).

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

WTC Walter Godefroot VZW verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en om onze diensten te kunnen aanbieden. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van onze dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Authentificatie en toegang tot je gebruikersprofiel op de website;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten op de website.

Bij een bezoek aan de website van WTC Walter Godefroot VZW worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van WTC Walter Godefroot VZW bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan WTC Walter Godefroot VZW en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt WTC Walter Godefroot VZW zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen WTC Walter Godefroot VZW. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derde partijen.

6. HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

7. WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op je harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookieverklaring.
Als je de website van WTC Walter Godefroot VZW wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

8. WAT ZIJN JOUWRECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor WTC Walter Godefroot VZW om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. WTC Walter Godefroot VZW zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij WTC Walter Godefroot VZW kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan WTC Walter Godefroot VZW verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van WTC Walter Godefroot VZW. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door WTC Walter Godefroot VZW, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde databeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).